Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chmurowisko Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie 02-231 przy ul. Jutrzenki 137A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701449, NIP: 9512448458.

Może się Pan/Pani z nami kontaktować telefonicznie: +48 536 539 855 lub mailowo: damian.mazurek@chmurowisko.pl

 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia oraz rozliczenia płatności za wykupione szkolenie.
 • Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa zawarta w momencie zakupu szkolenia on-line, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działania podejmowane na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym oraz niezbędnym do wystawienia faktury VAT.
 • Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług zgodnie z art. 28 RODO oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu tj. realizacji umowy oraz okres niezbędny do rozliczenia umowy, a także do czasu przedawnienia roszczeń.
 • Ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w pkt. 3).
 • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu.